Tietosuojaseloste henkilörekisteristä

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tenebit Oy
Y-tunnus: 2754796-2
Osoite: Salomonkatu 5 C, 2 krs 00100 HELSINKI
Puhelin: 010 309 3588

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tenebit Oy
Jukka-Pekka Kettunen
Salomonkatu 5 C, 2krs 00100 Helsinki

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Tenebit Oy:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@sahkonkilpailutus.fi

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Tenebit Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteriin tallennetaan tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

- palvelun tuottaminen ja toteuttaminen
- asiakassuhteen ja siihen liittyvien tapahtumien varmentaminen
- asiakassuhteen luominen, ylläpito ja kehitys
- asiakaspalvelu
- suoramarkkinointi
- liiketoiminnan kehittäminen
- tilastollinen ja muu analyysi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset
- muut vastaavat käyttötarkoitukset ja edellä mainittujen käyttötarkoituksien tukipalvelut

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin Tenebit Oy kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art f-kohta).

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

- Nimi ja yhteystiedot kokonaisuudessaan, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- Sähkösopimukseen ja sen tekemiseen liittyvät tiedot, kuten sähkönkäyttöpaikan tiedot, sähkötuotteet, energiankulutustiedot
- Asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen liittyvät luvat, suostumukset ja kiellot
- Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot

Tenebit Oy varaa oikeuden nauhoittaa puhelut. Rekisteriin voidaan sisällyttää myös nauhoitettuja puhelutallenteita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

- Asiakkaan toimesta puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla tavalla toimitetut tiedot
- Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot
- Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot
- Sähköisen tunnistautumisen kautta saadut tiedot
- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Robison-rekisteristä saadut tiedot

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti henkilötietolain sallimissa tilanteissa seuraaviin tarkoituksiin:

- asiakkaan toimeksiannosta sähkönmyyjälle, jonka tuotteen asiakas haluaa ostaa
- mielipide- ja markkinatutkimuksiin
- suoramarkkinointitarkoituksiin

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Tenebit Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tarkastusoikeutta voi käyttää myös tulemalla henkilökohtaisesti käymään Tenebit Oy:n tiloissa osoitteessa Salomonkatu 5 C, 2 krs, 00100 Helsinki, jolloin tarkastaminen vaatii ajanvarauksen.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee tiedoissaan virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Tenebit Oy korjaa kyseisen virheen rekisteröidyn pyynnöstä. Tenebit Oy pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

Sähkönkilpailutus.fi
PL 89 (Salomonkatu 5 C, 2krs.)
00100, Helsinki
Asiakaspalvelu 010 309 3587