www.sähkönkilpailutus.fi- palvelun käyttöehdot

1 Soveltaminen

Sähkönkilpailutus.fi on Tenebit Oy:n (y-tunnus 2754796-2) (”Palveluntarjoaja”) tuottama yksityishenkilöille suunnattu sähkön tuotevertailupalvelu jossa tarjotaan mahdollisuus sähkösopimuksen tekemiseen (”Palvelu”). Palvelun käyttäjä (”Käyttäjä”) voi Palvelussa vertailla eri sähköyhtiöiden sähkötarjouksia sekä solmia sähkönmyyntisopimuksen (”Sähkösopimus”) sellaisen sähkönmyyjän kanssa, joka on ilmoittanut tuotettaan koskevan tarjouksen Palveluun (”Sähkönmyyjä”). Palvelun käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä tutustuu näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa sanotaan, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun yhteydessä annettavia ohjeita tai lisäehtoja, tai milloin Palvelun käyttämiseen liittyy kolmannen osapuolen tuottama palvelu, tällaisen kolmannen osapuolen tuotaman palvelun käyttö- tai sopimusehtoja. Mikäli Käyttäjä solmii Sähkönmyyjän kanssa Sähkösopimuksen Palvelun kautta, niin Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Sähkömyyjän kulloinkin voimassa olevia tarjottuun sähkötuotteeseen liittyviä sopimusehtoja.

2 Palvelun sisältö ja käyttö

2.1 Palvelun saatavuus

Palvelu toteutetaan ensisijaisesti verkko-osoitteessa www.sähkönkilpailutus.fi. Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelua siten, että se on jatkuvasti käytettävissä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus milloin vain ilman etukäteistä ilmoitusta ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä milloin Palveluntarjoaja näin parhaaksi katsoo. Yleisimpiä syitä tällaiselle voi olla mm. huolto, asennus, päivitys, muutostyö, yleisen järjestys, järjestelmän ylikuormitus tai muu vastaava syy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus ilman ennakkoilmoitusta oman harkintansa mukaan lisätä, muokata ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja voi tuottaa Palvelua myös muiden kanavien kautta.

2.2 Palvelun sisältö

Palvelu ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeus ovat suojattu Suomen lain ja kansavälisten sopimuksien nojalla. Palvelu ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet ovat joko Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden omaisuutta, eikä Palveluntarjoaja osaksikaan luovuta Käyttäjälle Palveluun liittyviä immateriaalioikeuksia.

2.3 Käyttäjän oikeus Palveluun

Käyttäjä saa palveluun rajatun näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden, jonka edellytyksenä on sitoutuminen noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun on rajattu niiden toiminnallisuuksien käyttämiseen, jotka sisältyvät Palveluun. Palvelun toimintoja tulee käyttää niiden tarkoituksen mukaisesti ja Palvelun käyttö muuhun kuin Palvelun tarkoitukseen on kiellettyä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, luovuttaa edelleen, kopioida, jalostaa, käyttää hyväkseen kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa, tai muunnella Palvelua, sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai materiaaleja tai tällaisen osaa, elleivät nämä käyttöehdot sitä nimenomaisesti salli tai ellei tällainen ole välttämätöntä Palvelun toiminnallisuuden vuoksi.

Palvelun käyttäminen Palveluntarjoajan tai kolmannen immateriaali- tai muita oikeuksia loukaten on kiellettyä. Kiellettyä on ainakin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin joko levittämällä, kopioimalla ja esittämällä tai näyttämällä julkisesti, sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Palvelun tai sen osan sisällöstä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Palvelua tai sen osaa, eikä muodostaa Palvelusta tai sen osasta johdannaisia, luoda Palveluun liittyviä jatko- tai liitännäispalveluita, muokattuja versioita Palvelusta tai sen osasta tai muita Palveluun perustuvia tuotteita, sovelluksia tai palveluita.

3 Asiakastiedot, tietoturva- ja tietosuoja

Palveluntarjoaja voi Palvelun toteuttamiseksi pyytää Käyttäjää antamaan asiakastietoja Käyttäjän asiakkuuden luomiseksi. Käyttäjä on käyttäessään Palvelua velvollinen antamaan oikeat ja ajantasaiset tiedot. Käyttäjä on vastuussa sellaisesta haitasta, viivästyksestä ja virheestä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä on antanut virheellisen tiedon.

Käyttäjän antamia Käyttäjää koskevia asiakastietoja käsitellään sekä Palveluntarjoajan että Sähkönmyyjän lukuun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin Tenebit Oy kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Palveluntarjoaja käsittelee asiakastietoja henkilötietolain mukaisesti. Käyttämällä Palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että häntä koskevat asiakastiedot välitetään sille Sähkönmyyjälle, jonka tuotteista Käyttäjä on kiinnostunut.

3.1 Asiakastietojen käsittely Palveluntarjoajan lukuun

Tehdessään tilauksen Palvelun kautta Käyttäjästä tulee Palveluntarjoajan asiakas ja Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen Käyttäjä voi tutustua [täällä]. Asiakasrekisteriin rekisteröityjä tietoja Käyttäjästä voidaan käyttää mm. palvelun tuottamiseksi ja toteuttamiseksi, asiakassuhteen ja siihen liittyvien tapahtumien varmentamiseksi, asiakassuhteen luomiseen, ylläpitoon ja kehitykseen, asiakaspalveluun, suoramarkkinointiin, Palvelun kehittämiseen, tilastolliseen ja muuhun analyysiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin Tenebit Oy kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain henkilötietolain sallimissa rajoissa. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu henkilötietolain (199/523) 8 § yleisiin edellytyksiin sekä soveltuvin osin henkilötietolain 4 luvun erityisiin edellytyksiin. Henkilötietoja voidaan henkilötietolain (199/523) niin salliessa luovuttaa Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluville suomalaisille yhtiöille.

Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit lähettävät asiakasrekisteriin merkityille Käyttäjille suoramarkkinointia Käyttäjän ilmoittamaan sähköiseen osoitteeseen vain, jos Käyttäjä on tähän antanut nimenomaisesti suostumuksensa. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus perua sanottu suostumus esimerkiksi olemalla yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

3.2 Asiakastietojen käsittely Sähkönmyyjän lukuun

Palveluntarjoaja luovuttaa Käyttäjän asiakastiedot Käyttäjän sähkösopimuksen luomiseen liittyvän toimeksiannon perusteella sellaiselle Sähkönmyyjälle, jonka tuotteen Käyttäjä haluaa ostaa. Sähkönmyyjä vastaa henkilötietojen käsittelystä omien käyttöehtojensa, rekisteriselosteensa ja tietosuojalausekkeensa mukaisesti, eikä Palveluntarjoaja voi määrätä tai ottaa vastuuta tällaisten sisällöstä. Käyttäjä voi tutustua Sähkönmyyjän käyttöehtoihin, rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeeseen Sähkönmyyjän asiakaspalvelun tai internet-sivujen välityksellä.

3.3 Käyttäjän tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaiset seuraavat oikeudet käytössään asiakastietojensa hallinnoimiseksi: Käyttäjä on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Palveluntarjoajan tai

3.4 Luottotiedot

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tarkistaa Käyttäjän luottotiedot omaan tai yhteistyökumppaninsa lukuun milloin luottotietojen tarkistus on luottotietolain mukaan mahdollista. Luottotietojen käsittelyyn sovelletaan korostettua tietosuojaa ja -turvaa.

3.5 Evästeet

Evästeitä käytetään Palvelussa vain siinä määrin, kuin ne ovat välttämättömiä Palvelun tekniseksi toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja ei kerää Käyttäjästä evästeiden avulla tietoja profilointitarkoituksessa.

3.6 Tietoturva

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi valitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja käyttämiensä yhteyksien asianmukaisesta suojaamisesta ja salauksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän valitsemien laitteiden ja ohjelmistojen tai Käyttäjän valitseman viestintäverkon tietoturvasta. Käyttäjän tulee tiedostaa etenkin avoimien tietoverkkojen käyttöön liittyvät riskit. Käyttäjä vastaa Käyttäjän tuottamuksesta Palveluun, Palveluntarjoajan järjestelmiin tai näiden kautta kolmannelle aiheutuneista vioista, viruksista ja muista mahdollisista haitoista ja näihin liittyvistä vahingoista.

Palveluntarjoaja säilyttää vastaanottamansa Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja huolehtii niiden suojaamisesta asianmukaisin kaupallisesti järkevin keinoin. Palveluntarjoaja suojaa vastaanottamansa sähköisen aineiston eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot.

4 Sähkösopimuksen tekeminen

4.1 Tuotteet ja vertailu

Jotta Palveluntarjoaja voisi tarjota Käyttäjälle tietoa Palvelun kautta myytävistä tuotteista, Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan pyytämät oikeat ja riittävät ajantasaiset tiedot. Palvelun kautta myytävien tuotteiden lopullinen hinta määräytyy Käyttäjän kulutuksen ja tuotteeseen liittyvään lopullisen Sähkönmyyjän vahvistaman sopimuksen mukaan, eikä ole täsmällisesti ennustettavissa. Palveluntarjoaja tekee kuitenkin parhaansa, että voisi antaa Käyttäjälle relevantin arvion lopullisista kustannuksista niillä tiedoin, mitä Käyttäjä ja tuotteen myyjä ovat Palveluntarjoajalle toimittaneet. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun kautta tarjottavien tuotteiden tuotetietojen oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjälle.

4.2 Tiedot sähkötuotteista

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän tilaaman sähkösopimuksen osapuoli eikä vastaa sähkötuotteisiin liittyvästä sisällöstä Palvelussa. Vastuu Palvelussa esiintyvistä sähkötuotteisiin liittyvistä tiedoista, sopimusehdoista, tarjousten selkeydestä ja asian- sekä lainmukaisuudesta sekä sanottujen tuotteiden saatavuudesta on yksinomaan Sähkönmyyjällä.

4.3 Luottotietojen tarkastaminen

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tarkistaa Käyttäjän luottotiedot Sähkönmyyjän puolesta. Milloin Käyttäjän luottotiedot tulevat tarkistettavaksi, ilmoitetaan tästä Käyttäjälle erikseen. Häiriö luottotiedoissa voi tarkoittaa sitä, ette Käyttäjä voi hankkia Palvelun kautta haluamaansa tuotetta.

4.4 Esteet sähkösopimuksen tekemiselle

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden siihen, että Sähkönmyyjä voi kaikissa tapauksissa kieltäytyä myymästä Käyttäjälle Käyttäjän tilaamaa tuotetta. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että Palvelun kautta Käyttäjän tilaama sähkösopimus tulisi hyväksytyksi ja vahvistetuksi Sähkönmyyjän toimesta. Mikäli Käyttäjä haluaa lisätietoja siitä, miksi Sähkönmyyjä on kieltäytynyt tekemästä sopimusta Käyttäjän kanssa, tulee Käyttäjän kääntyä Sähkönmyyjän puoleen. Palveluntarjoaja ei määrittele niitä ehtoja, joilla Käyttäjän tilaama sähkösopimus hyväksytään, vaan tällainen päätös tehdään joko harkinnanvaraisesti tai automaattisesti Sähkönmyyjän toimesta tai toimeksiannosta. Tällainen arviointi tehdään kuitenkin ainoastaan Käyttäjän sopimuksen tekemistä koskevan pyynnön perusteella varmistaen, että Käyttäjän oikeudet ovat turvattu ja Käyttäjää kohdellaan asiallisesti.

5 Käyttäjän tuottama ja jakama materiaali

Käyttäjä vastaa Palveluun ja Palveluntarjoajan tietoverkkoon toimittamastaan materiaalista ja siitä, ettei tällainen materiaali loukkaa kolmannen suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Sähkönmyyjälle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista ja vastaa lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa materiaalinsa sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan olla julkaisematta Käyttäjän Palveluun tai Palveluntarjoajan tietoverkkoon toimittamaa materiaalia, sekä poistaa jo julkaistu materiaali.

Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä. Käyttäjä antaa kuitenkin Palveluntarjoajalle vapaan ja vastikkeettoman käyttöoikeuden käyttää (mukaan lukien linkittää, upottaa tai muuten integroida) ja julkaista uudelleen korvauksetta, muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan Käyttäjän Palvelun kautta tai Palveluntarjoaman tietoverkon kautta julkisesti nähtävissä olevaan virtuaaliseen tai fyysiseen paikkaan (mukaan lukien keskustelu- ja palautepalstat tai sosiaalinen media) lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, Palvelun tai sen liitännäispalvelun markkinoinnissa, tai Palveluntarjoajan muussa liiketoiminnassa.

6 Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se kulloinkin on. Palveluntarjoaja ei anna suoraan tai välillisesti mitään takeita Palvelun tai sen osan toimivuudesta, saatavuudesta tai virheettömyydestä eikä tällaisista aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu sähkötuotteista rajautuu näiden käyttöehtojen kohdan 4 mukaisesti. Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa aiheuttamistaan välillisistä vahingoista.

7 Reklamaatiot

Sähkötuotteita, niiden saatavuutta ja niitä koskevia ehtoja käsittelevät reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Sähkönmyyjälle. Palveluntarjoaja ei voi auttaa näitä koskevissa reklamaatioissa.

Reklamaatiot jotka liittyvät Palveluun voi osoittaa Palveluntarjoajan asiakaspalveluun osoitteeseen:

Nimi: Tenebit Oy
Osoite: Salomonkatu 5 C, 2 krs 00100 Helsinki

8 Käyttöehtojen muutokset

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan kun ne on julkaistu Palvelussa. Viimeisin käyttöehtojen muutos on toteutettu [ ]. Palveluntarjoaja voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja, Palvelun toimintaa sekä sisältöä. Palvelun sisältöön kohdistuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on ne julkaissut näillä sivuilla. Palveluntarjoajan on kuitenkin oikeus muuttaa käyttöehtoja siten, että muutetut käyttöehdot tulevat voimaan välittömästi, mikäli tällainen muutos perustuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen, johdannaismarkkinoiden, viranomaismääräysten tai julkishallinnon maksujen muutokseen, tai sellaiseen seikkaan, joka on Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja johon Palveluntarjoajan ei kohtuuden mukaan ole voitu katsotun varautua.

9 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisella esteestä, jota Palveluntarjoajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon etukäteen ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi uutta Palveluntarjoajaa velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, Palveluntarjoajan sopimusvelvoitteiden täyttämisen kohtuutonta vaikeutumista, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tietojärjestelmän häiriötä, tuonti- tai vientikieltoa, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista Palveluntarjoajasta riippumatonta syytä.

Palveluntarjoajan alihankkijasta tai vastaavasta toimittajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Palveluntarjoajalle ylivoimainen este, jos alihankinnan kohteena olevaa palvelua tai suoritusta ei voida ilman liiketaloudellisesti perusteettomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin.

10 Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännöt. Palvelun aiheuttamat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyydessä ei päästä sovintoon, palvelusta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Tenebit Oy ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Tenebit Oy yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Sähkönkilpailutus.fi
PL 89 (Salomonkatu 5 C, 2krs.)
00100, Helsinki
Asiakaspalvelu 010 309 3587